Bakboordzv || Zelfstandige Verpleegkundige

Danielle Bakboord

Mijn naam is Danielle Bakboord. Op mijn 17e haalde ik mijn verzorgingsdiploma. Ik heb er en toen voor gekozen om verder te studeren voor bedrijfsadministratie. Om meer ondernemersvaardigheden te ontwikkelen heb ik de opleiding Commercie afgerond en ben ik verder gaan studeren op de HES. Gedurende de opleiding ondersteunde ik mijn moeder met het opzetten van een thuiszorg organisatie. Dit verliep succesvol en hier ben ik ruim 12 jaar werkzaam geweest.

Mijn verantwoordelijkheden waren hier: het opzetten, implementeren en onderhouden van alle processen en afdelingen in de thuiszorg, beleidsplannen schrijven, het aansturen van personeel variërend van 5 tot 250 medewerkers, leerlingbegeleiding, voorzitten diverse

commissies en innovatie inbreng en implementeren. De laatste 8 jaar was ik verantwoordelijk voor de sturing in het primair, het opstellen, bewaken van het beleid in het primair proces, kwaliteitsbewaking en leerlingbegeleiding. Gedurende deze tijd heb ik mijn verpleegkundige opleiding behaald. Het worden van een moeder heeft mij doen beseffen dat er nog hele andere mooie en leuke dingen in het leven zijn dan alleen gericht te zijn op werk. Ik heb er daarom voor gekozen om verder te gaan in de zorg als ZZP Verpleegkundige. Op deze manier kan ik mijn gezin en mijn werk beter in balans brengen en houden.

Door mijn ervaring als onderneemster in de zorg denk ik tegelijkertijd ook aan het belang van de onderneming en probeer overal waar ik kom de kwaliteit hoog te houden.

Ik conformeer mij aan de beroepscode voor Verpleegkundige en Verzorgende.

Mijn functies

logo icon

Verpleegkundige 4/5

Ik ben gediplomeerd verpleegkundige en ben BIG geregistreerd. Mijn BIG-registratienummer is 19925125530. Als verpleegkundige lever ik verpleegkundige zorg en begeleiding in de VVT. Deze is gericht op zelf en samenredzaamheid. Ik werk verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners en doorloop het gehele verpleegproces. Ik lever zorg op 5 gebieden van het menselijk functioneren, namelijk: lichamelijk, psychisch, spiritueel, functioneel en sociaal.

Als mbo/hbo-verpleegkundige heb ik een professionele verantwoordelijkheid in het zelfstandig en individueel besluit nemen van wat de beste zorg voor een specifieke client is. Ik kijk uiteraard naar actuele wetenschappelijke resultaten, landelijke richtlijnen en maak gebruik van mijn ervaring en dat van andere verpleegkundigen. In dit alles vormen de wensen van de client het uitgangspunt.

Ik kan werkzaam zijn als verpleegkundige in de wijk, EVV-er of coördinator. Ik ga ervan uit dat ik in deze functie vooral aan het bed sta.

Lees meer »

logo icon

Kwaliteitsverpleegkundige

In de functie als kwaliteitsverpleegkundige richt ik mij op de kwaliteit in het primair proces. Werkzaamheden die ik o.a. uitvoer in deze functie: interne audits uitvoeren, de externe audit voorbereiden en als auditee fungeren tijdens de externe audit, risicoanalyses uitvoeren, processen borgen, ondersteunen van teams bij het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid en draag oplossingen aan als er knelpunten zijn en ik neem deel aan diverse commissies zoals bijvoorbeeld de MIC Commissie.

In deze functie verwacht ik het bruggetje te zijn tussen de directie of management en de collega’s aan bed. Belangrijk te weten is dat ik mij ‘’bemoei’’ met alle afdelingen en alle zorgverleners binnen het primair proces en zorg voor de verbinding.

Lees meer »

logo icon

Ambulant Verpleegkundige

Ik speel in op acute situaties in zowel in de intramurale setting als in de extramurale setting. Ik ben in deze functie voorbereid op situaties die zich niet veel voordoen in de wijk of op afdelingen. Het gaat hierbij om hoog-complexe zorg en verpleegtechnische handelingen. Ik kan in deze functie dienen als arts ondersteuner als dit een intramurale setting betreft. Bij een extramurale setting kan ik dienen als achterwacht. Daarnaast ben ik o.a. bekwaam voor infuus therapieën en pompen, BLS/AED, BHV en EHBO.

Ik kan werkzaam zijn als ambulant verpleegkundige op een locatie intramuraal of vanuit huis als het extramurale zorg betreft. Hierbij verwacht ik van de opdrachtgever tenminste 1 dag/avond of nacht te hebben meegelopen.

Lees meer »

logo icon

Begeleider 3/4/5

Ruim 14 jaar begeleid ik leerlingen van verschillende opleidingen en niveaus. Ik ben praktijkopleider voor zowel zorgopleidingen, commerciële opleidingen, secretariële opleidingen en financiële opleidingen. Vanuit Bakboord Zorg & Verpleging richt ik mij voornamelijk op de zorgopleidingen:

Helpende, VIG, MMZ, Verpleegkundige en de HBO-V leerlingen begeleid ik. Ik ben bevoegd om de Prove2Move examen af te nemen in de praktijk.

Ik heb ervaringen met het begeleiden van studenten van de opleidingsinstituten: NHA, Medivus, ROC, ROC TOP, NCOI, LOI, Windesheim, HVA en HU.

Ook collega ZZP-ers kunnen gebruik maken van mijn begeleiding tijdens hun BPV periode. De voorwaarden kunnen opgevraagd worden via het contactformulier.

Lees meer »

Visie & Missie

image

In mijn werk staat de zorg voor de client en het welzijn van de client altijd voorop. Dit doe ik vanuit een holistische visie. Ik zie elke client als een unieke persoon, hierdoor lever ik zo zorg op maat. Dit doe ik door actief, aandachtig te luisteren naar de behoefte en mogelijkheden van de client, geduldig te zijn en nauw samen te werken met alle disciplines rondom de zorg.

Als zorgonderneemster sta ik voor kwalitatief hoogstaande zorgverlening aan cliënten waarbij ik gebruik maak van mijn communicatieve, ondernemende vaardigheden, vakbekwaamheid en professionele houding.

Ik lever zorg vanuit een menswaardig benadering en vanuit mijn hart. Kwaliteit van zorg, goede waardering vanuit opdrachtgevers en cliënten tevredenheid is waar ik voldoening uit haal. Dit doe ik door de client centraal te stellen, constant te reflecteren op mijn eigen handelen en kritisch te kijken naar het zorgproces.

Mijn Diensten

diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img
diensten img

Project B&G Kwalitraining

image
image

HKZ trainingen voor zzp'ers in de zorg

Het project B & G kwalitraining is ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking van twee zelfstandige zorgprofessionals, Daniëlle Bakboord en Frank Gerbers. Zij vonden elkaar in visie en missie en stelden ten doel dat kwaliteit van zorg en bewust zelf-leren 2 waardevolle pijlers zijn om duidelijke en eerlijke zorg te kunnen leveren als zelfstandige zorgprofessional. Om kwaliteit van zorg te kunnen leveren als zelfstandig ondernemer heb je een aantal vaardigheden en tools nodig om dit te kunnen bewerkstelligen.

In de trainingen die Daniëlle en/of Frank geven worden alle onderdelen benoemd middels presentatie en handreiking en behandelt in de vorm van zelfstudie. Samen met je collega-zzp'er ga je aan de slag en heb je het over visie, missie, kwaliteit van zorg en hoe jij jezelf profileert als zorgondernemer.

Voor degene die gemotiveerd en enthousiast deelnemen zal dit uiteindelijk resulteren in voldoende kennis en kunde om jezelf te kunnen profileren als een degelijke en kwalitatieve zorgprofessional die zijn zaakjes goed op orde heeft. Dit alles mag je uiteindelijk laten zien en horen in een assessment wat door een andere onafhankelijke partij wordt afgenomen.

Heb jij je assessment gehaald, dan krijg jij je HKZ certificaat op het niveau van afname. Dit certificaat is 3 jaar geldig en laat zien dat jij een ondernemer in de zorg bent die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Wil je meer informatie, vul dan hiernaast je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Check ook even de pagina E-learning HKZ. Hier kan je op jou eigen tempo naar de certificering toe werken. De zorgprofessional met wat meer ondernemersbloed in zijn lijf zal dit wat meer liggen, aangezien je bij de E-learning echt zelfstandig aan de slag gaat.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lid statelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen (“Verantwoordelijke”);

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (“Verwerker”);

Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegeven betrekking hebben;

Privacyverklaring: deze overeenkomst inclusief de bijlagen (“Privacyverklaring”);

Dienstverleningsovereenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze Privacyverklaring uit voortvloeit;

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”);

ARTIKEL 1 TOTSTANDKOMING, DUUR EN BEËINDIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

1.1 Deze Privacyverklaring treedt in werking op de datum waarop Bakboord Zorg & Verpleging en opdrachtgever de overeenkomst ondertekenen.

1.2 Deze Privacyverklaring is onderdeel van de opdrachtovereenkomst en zal gelden voor zolang de opdrachtovereenkomst duurt.

1.3 Indien de opdrachtovereenkomst eindigt, eindigt deze Privacyverklaring automatisch; de Privacyverklaring kan niet apart worden opgezegd.

1.4 Na beëindiging van deze Privacyverklaring zullen de lopende verplichtingen voor beide partijen, zoals het melden van Datalekken, waarbij de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke betrokken zijn, en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

ARTIKEL 2 VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Bakboord Zorg & Verpleging zal alleen Persoonsgegevens verwerken in opdracht van opdrachtgever en heeft geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. Bakboord Zorg & Verpleging mag de Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken, tenzij opdrachtgever daar van tevoren toestemming voor geeft.

2.2 In het verwerkingsregister wordt opgenomen welke Persoonsgegevens Bakboord Zorg & Verpleging precies zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.

2.3 Bakboord Zorg & Verpleging houdt zich aan de wet en verwerkt de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.

2.4 Bakboord Zorg & Verpleging mag zonder toestemming van opdrachtgever geen andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de Persoonsgegevens.

2.5 Wanneer Bakboord Zorg & Verpleging een verzoek krijgt van een Opdrachtgever die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, werkt Bakboord Zorg & Verpleging daar binnen een termijn van 14 dagen aan mee. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

ARTIKEL 3 BEVEILIGEN EN GEHEIMHOUDING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Bakboord Zorg & Verpleging zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen neemt Bakboord Zorg & Verpleging technische en organisatorische maatregelen.

3.2 Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Een overzicht van deze maatregelen en het beleid daarover is terug te vinden in het verwerkingsregister.

3.3 Wanneer een van beide partijen vindt dat een wijziging in de te nemen beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is, treden beide partijen in overleg over de wijziging daarvan.

3.4 In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zullen beide partijen elkaar hierover informeren binnen 24 uur via info@bakboordzv.nl en elkaar de informatie verstrekken zodat Bakboord Zorg & Verpleging een melding bij de Toezichthouder kan doen.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Als een van beide partijen zijn verplichtingen uit deze Privacyverklaring niet nakomt, mogen zij de verantwoordelijke daarvoor aansprakelijk stellen.

4.2 Bakboord Zorg & verpleging is aansprakelijk voor alle schade geleden door het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze Privacyverklaring, voor zover aantoonbaar is dat dit is ontstaan door de werkzaamheden van Bakboord Zorg & Verpleging.

4.3 Bakboord Zorg & Verpleging is niet aansprakelijk voor aanspraken van Betrokkenen of andere personen en organisaties waar Betrokkene de samenwerking mee is aangegaan of waarvan Betrokkene Persoonsgegevens verwerkt, als dit het gevolg is van de door Betrokkene onrechtmatig of nalatig handelen.

ARTIKEL 5 TERUGGAVE PERSOONSGEGEVENS EN BEWAARTERMIJN

5.1 Na het beëindigen van deze Privacyverklaring geeft Bakboord Zorg & Verpleging de Persoonsgegevens terug. Eventuele achter gebleven Persoonsgegevens zal Bakboord Zorg & Verpleging op een zorgvuldige en veilige manier vernietigen.

5.2 De Persoonsgegevens die Bakboord Zorg & Verpleging verwerkt zullen worden vernietigd na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van Betrokkene. Een wettelijke bewaartermijn is er bijvoorbeeld wanneer Bakboord Zorg & verpleging de Persoonsgegevens moet bewaren om belastingtechnische redenen.

ARTIKEL 6 SLOTBEPALINGEN

6.1 Deze Privacyverklaring is onderdeel van de opdrachtovereenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst zijn daarom ook van toepassing op de Privacyverklaring.

6.2 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de Privacyverklaring en de opdrachtovereenkomst, gelden de bepalingen uit deze Privacyverklaring.

6.3 Afwijkingen van deze Privacyverklaring zijn slechts geldig wanneer beide partijen dit samen schriftelijk afspreken.

6.4 Op deze Privacyverklaring is het Nederlandse recht van toepassing.

6.5 Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie of berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Bakboord Zorg & Verpleging is gevestigd.

Contact

Telefoon nr: 06 490 84 807

Vertrek locatie: Almere

info@bakboordzv.nl

Hoe kan ik u helpen?